Anotace témat

 

 

1. stupeň ZŠ

 

Tekutý dusík, suchý led (Fyz.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Feřt
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s vlastnostmi tekutého dusíku. Budou zkoumány vlastnosti těles po ponoření do tekutého dusíku, například marschmallow, květiny, nafouknutého balonku, ale též supravodivého magnetu apod. Žáci se seznámí s vlastnostmi suchého ledu. Budou zkoumány vlastnosti suchého ledu: sublimace, teplota, hustota apod. Žáci vytvoří z jednoduchých pomůcek vírové prstence ve vzduchu, bubliny plněné oxidem uhličitým.

 

Zvuk, hluk, hudba (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Přednáška s experimenty, jejichž cílem je přiblížit žákům podstatu zvuku, způsob jeho vzniku v různých hudebních nástrojích. Vlastnosti zvuku jakožto mechanického kmitání a jeho šíření v různých materiálech. Výroba jednoduchých hudebních nástrojů z běžně dostupných materiálů.

 

Pozorujeme oblohu (Fyz.)

Vyučující: Josef Jíra
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Prostým okem mimo město můžeme spatřit na noční obloze řadu krásných a výjimečných úkazů. Vysvětlíme si, jak tyto úkazy vznikají, a naučíme se základní orientaci na obloze. Budeme pracovat s otačivou mapou hvězdné oblohy.

 

Zábavná matematika (Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci budou společně s vyučujícím řešit (příp. modelovat) zábavné, logické či jinak zajímavé matematické úlohy odpovídající věku dětí
a vycházející z úrovně znalostí matematiky požadované 1. stupněm ZŠ. Početní pyramidy, algebrogramy, úlohy s mincemi/sirkami, číselné osmisměrky a křížovky, kódované obrázky a jiné záludné problémy čekají na mladé řešitele!

 

Origami (Mat.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se seznámí s origami – japonskými skládačkami z papíru a zkusí si složit některou z nich. Tím si trochu procvičí nejen obratnost, prostorovou představivost ale i pečlivost a trpělivost.

 

Jak užíváme peníze (Mat.)

Vyučující: Dr. Václav Kohout
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
  V rámci tohoto kurzu se žáci seznámí s funkcemi peněz na konkrétních příkladech:

1.      Nákupní centrum – zákazníci, pokladní, dodavatelé, manažeři

2.      Banka – zákazníci, pracovníci na přepážce, pracovníci v oddělení finančních produktů

3.      Mc Donald – zákazníci, prodejní místa, dodavatelé, manažeři

4.      Velký obchodní dům např. Ikea, BauHaus – zákazník, pracovník na prodejním místě, pokladna, výdejní místo

Na úvodu kurzu se zopakují známé funkce peněz, způsoby jak platit za zboží přímo a jak nepřímo. Dále se žáci rozdělí do skupin a budeme si hrát na platbu za zboží v jednotlivých předchozích příkladech.

 

Náš fotoaparát (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Seznámíme se s fotoaparátem a základními kreativními funkcemi. Vyzkoušíme fotografovat malé předměty, portréty a netradiční kompozice. Povede se vám zmrazit čas? Můžeme malovat světlem? Víte, jak se octnete na titulní straně časopisu? To vše zjistíte v našem kurzu.

 

Netradiční fotografie a její publikace (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci si osvojí dovednosti z oblasti ovládání digitálního fotoaparátu a tvorby fotografie. Naučí se pracovat se stativem a v jednoduchých programech vytvářet trojrozměrné nebo panoramatické fotografie. Žáci zjistí, jak mohou svojí tvorbu prezentovat pomocí publikace ve virtuálním 3D prostoru nebo jen tak na webu.

 

Říše rostlin (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Rostliny jsou především zdrojem potravy. Části rostlin obsahují většinou několik druhů živin, ale v různém množství. Hodně živin je v semenech. Většina semen obsahuje škrob a olej. Jednoduchými postupy je žáci dokážouzjistit. Ze škrobu si vyrobí i jednoduché lepidlo.

 

Mrazík ve zkumavce (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Žáci se pokusí vytvořit v misce pořádnou zimu. A to jen za pomoci ledu a kuchyňské soli. Zároveň porovnají, co zmrzne dříve, čistá voda nebo roztok soli?

 

Kovy kolem nás (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Jednoduchým postupem si žáci vytvoří své olověné těžítko.

 

Oheň (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Abychom oheň mohli ovládat, musíme o něm něco vědět. Především nás bude zajímat, jak oheň vzniká. Schopnost hořet všechny látky nemají. Žáci zjistí jednoduchými bezpečnými pokusy, jaké jsou podmínky hoření a co je potřeba udělat, aby látka začala hořet.

 

Začínáme zpívat a hrát (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Praktické hudební činnosti budou přizpůsobeny zájmům účastníků. První část lekce bude věnována základům zpěvu a rozvoje hudebnosti, s přihlédnutím k individuálním možnostem a předpokladům dětí. Děti si zazpívají lidové písně i písničky z pohádek a filmů. Druhá část lekce bude věnována tvořivým činnostem s Orffovými nástroji, zpěvem a pohybem. Podle zájmu dětí si budou moci vyzkoušet držení kytary a hru na klávesy.

 

Kytarový kroužek pro začátečníky (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést si vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

 

Poznáváme les a louku (Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Obsahem tématu bude členění lesa a poznávání života v lesních patrech. Žáci stručně nahlédnou do daných ekosystému, pokusí se pojmenovat, poznat a popsat vybrané druhy zástupců fauny a flóry. Pochopí a dovedou zhodnotit význam vybraných zástupců, zhodnotí také škodlivost některých vybraných druhů. Zmiňován bude vždy význam a využití daného ekosystému pro člověka. Jako motivační prvek bude probírána myslivecká mluva.

 

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům přírodovědná témata trochu jinak. Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci tvořivých metod práce, problémových úloh a s využitím všech smyslů žáka.

Při společné práci budou žáci vytvářet vlastní myšlenkové mapy, zpracovávat projekty a pokusí se pracovat v kooperativním týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Součástí výuky budou badatelské aktivity a pokusy, které podpoří důkladné pochopení tématu.

 

Živočichové a rostliny kolem nás (Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

U vybraných zástupců rostlin a živočichů dokáže žák popsat jejich životní projevy, popíše vybrané druhy, zhodnotí jejich význam pro člověka, zařadí je do ekosystému a dokáže hovořit o rozdílech mezi vybranými druhy. Zmiňován bude fenologický princip a biologické procesy rostlin a živočichů v konkrétních ročních dobách. Hledání důležitých znaků pro život společných pro rostliny, živočichy a člověka.

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům přírodovědná témata trochu jinak. Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci tvořivých metod práce, problémových úloh a s využitím všech smyslů žáka.

Při společné práci budou žáci vytvářet vlastní myšlenkové mapy, zpracovávat projekty a pokusí se pracovat v kooperativním týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Součástí výuky budou badatelské aktivity a pokusy, které podpoří důkladné pochopení tématu.

 

Badatelské pokusy s octem a sodou(Ped.)

Vyučující: PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Obsah tématu bude zaměřen na badatelsky orientované vyučování a samostatné bádání žáků. Rozvíjeny budou především kompetence jako řešit problémy, umět se dohodnout, prosadit svůj názor, pracovat na týmové výzvě nebo vyvodit závěry a zhodnotit kroky vlastní činnosti.

 

Anotace:

Vzdělávací kurz představí žákům pokusy trochu jinak. Z žáků se stanou malí vědci, kteří si budou pokládat otázky, budou stanovovat hypotézy a pokusí se dojít k vytyčeným cílům za pomoci vlastního bádání. Svoji pokusnou činnost budou zaznamenávat a popisovat do badatelských archů. Pokusy s octem a sodou budou žáky bavit, motivovat a podněcovat k přemýšlení. Pokusy budou prováděné ve skupinách, kde může být každý inspirativním přínosem.

 

Praktické poznávání přírody v okolí boleveckých rybníků(Ped.)

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

Obsahem tématu bude praktické, hravé a přirozené poznávání a objevování přírody. Žáci budou seznámeni s prostředím, ve kterém žijí, budou pojmenovávat stromy, keře, rostliny a živočichy, které na vycházce potkají.

Anotace:

Vzdělávací akce představí účastníkům „divočinu velkoměsta“, ve které žijí. Společně se setkají (v 15:30) se svým lektorem na konečně tramvaje č. 1 (Bolevec). Odtud se žáci vydají prozkoumat okolí Seneckého a Velkého Boleveckého rybníka, kde budou poznávat stromy, keře a živočichy. Součástí bude zmínka o významu vody jako životadárné tekutiny a o využití vody v krajině.

Vycházka bude rozvíjet pozitivní vztah k místu, kde žijeme, bude podporovat vztah k přírodě a bude rozvíjet přírodovědné kompetence žáků. Součástí bude společný úkol, při kterém budou rozvíjeny prvky kooperace a osobní kompetence.

Zpět budou účastníci přivedeni na zastávku (Malý Bolevec – autobus č. 30), zde budou předáni rodičům. Vycházka se uskuteční za každého počasí (pláštěnka nutností). 

 

Hravé odpoledne v přírodě (Ped.)

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

Obsahem tématu bude praktické, hravé a přirozené poznávání a objevování přírody. Žáci budou seznámeni s prostředím, ve kterém žijí, budou pojmenovávat stromy, keře, rostliny a živočichy, které na vycházce potkají.

Anotace:

Vzdělávací akce představí účastníkům „divočinu velkoměsta“, ve které žijí. Společně se setkají (v 15:30) se svým lektorem na konečně tramvaje č. 4 (Bory). Odtud se žáci vydají do Borského parku, kde budou poznávat stromy, keře a živočichy. To vše hravě, prakticky a za využití všech smyslů.

Vycházka bude rozvíjet pozitivní vztah k místu, kde žijeme, bude podporovat vztah k přírodě a bude rozvíjet přírodovědné kompetence žáků. Součástí bude několik připravených her, které budou podporovat rozvoj přírodovědné gramotnosti. Využito bude přírodního materiálu.

Zpět budou účastníci odvedeni opět na zastávku (konečná tramvaje č. 4 – Bory), zde budou předáni rodičům. Vycházka se uskuteční za každého počasí (pláštěnka nutností).


Hrajeme si s přírodou (Ped.)

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

Obsahem tématu bude poznávání vybraných zástupců rostlin a živočichů. Žáci se pokusí pojmenovat, poznat a popsat vybrané druhy zástupců fauny a flóry. Pochopí a dovedou zhodnotit význam vybraných zástupců, zhodnotí také škodlivost některých vybraných druhů. Zmiňován bude význam a využití. Veškeré aktivity budou realizovány ve skupinách, hravou formou, za pomoci známých her.

Anotace:

Místo učení faktům se pokusíme u žáků vyvolat zájem o objevování přírody a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost za pomoci známých her (pexeso, domino, tripexo, …).

Při společné práci budou žáci pracovat v týmu, kde budou naplňovány a rozvíjeny jejich klíčové kompetence. Tým bude pracovat zcela samostatně na zadané aktivitě, následně bude provedena reflexe jeho činnosti.

 

BADATELSKÉ POKUSY - zkoumáme vzlínavost a hustotu (Ped.)

Vyučující:PhDr. Josef Levý

Hodinová dotace: 2 hodiny

(K realizaci pokusů budou použity různé materiály - např. papír, rostlina, olej, cukr, … .)

Obsah tématu bude zaměřen na badatelsky orientované vyučování. Žáci budou pracovat podle postupu, který bude uveden v pracovním listě. Žákům bude umožněno získat pocit větší zodpovědnosti za provedený pokus. Rozvíjeny budou především kompetence jako řešit problémy, umět se dohodnout, prosadit svůj názor, pracovat na týmové výzvě nebo vyvodit závěry a zhodnotit kroky vlastní činnosti. Učitel se staví do role facilitátora - pomáhá žákům při realizaci, upozorňuje je na problematická místa a klade pomocné otázky.

ANOTACE:

Vzdělávací kurz představí žákům pokusy trochu jinak. Z žáků se stanou malí vědci, kteří si budou nejen pokládat otázky, ale také budou stanovovat hypotézy, které budou ověřovat vlastním „vědeckým způsobem“. Svoji pokusnou činnost budou zaznamenávat a popisovat do pracovních listů. Pokusy s papírem, rostlinami, olejem či cukrem budou žáky bavit, motivovat, podněcovat k přemýšlení a vést je k pochopení daných jevů. Pokusy budou prováděné ve skupinách, kde může být každý inspirativním přínosem.

 

Cestujeme po Evropě s angličtinou I (Aj)

Vyučující:Mgr. Barbora Benešová, a zahraniční studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace:Společně se podíváme do země, kde se děti tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Pyrenejském poloostrově a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije dětem.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce.  

 

Cestujeme po Evropě s angličtinou II (Aj)

Vyučující:Mgr. Barbora Benešová a zahraniční studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace: Společně se podíváme do země, kde se děti tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Evropě a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije dětem.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.

 

Německý jazyk prakticky (Nj)

Vyučující: Mgr. Salcmanová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Jak se mohu naučit německy rychle a efektivně? Zábavným způsobem přiblížíme základy komunikace v německém jazyce, vzbudíme zájem o německý jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pronikneme společně do tajů jazykové animace a zbavíme se obav z německého jazyka. Důraz klademe na hru, spontánnost a podporu kreativity.

 „Takže KCHAJNE ANKST, bloky a pantofle do taše, něco k pití do flaše a brzy budem fertik.“

  

Hauskrokodil - hrátky s němčinou (Nj)

Vyučující: Ehrenmüller
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Představ si, že jdeš do obýváku a na gauči najdeš Hauskrokodýla (to je krokodýl, který je podobně jako kočka nebo morče domácí mazlíček). Hauskrokodýl má upatlanou pusu od jogurtu (živí se totiž jen vanilkovým a jahodovým jogurtem) a chrápe. Buď rád, že zrovna spí, jinak totiž neustále brebentí. Nebylo by hezké hravě poznávat němčinu s takovýmto zvířátkem? Navštiv dětskou univerzitu, poznej Hauskrokodýla Franziskuse a ponoř se do jeho světa. Nech se okouzlit jeho zážitky a nauč se přitom trochu německy. A neboj, Hauskrokodýl nekouše, on jen ustavičně brebentí….

 

Zpíváme a tančíme (Nj)

Vyučující: Mgr. Irena Chavíková

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Že jsou písničky nuda? Kde že… Přijďte si poslechnout písničky a říkanky v němčině! Uvidíte, že nebudete chtít sedět a naučíme se je hezky nazpaměť i s pořádnou choreografií! „Měla babka čtyři jabka…“ zná každý. Co takhle se naučit nejen klasické písně našich sousedů? 

 

Naprogramuj si vlastní hru  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Základem je intuitivní a volně dostupný nástroj Scratch. Během workshopu si děti naprogramují svoji vlastní hru

  

Robotika pro nejmenší  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Workshop Dash & Dot je zaměřen na děti mladšího věku. Hravou formou se děti naučí ovládat roboty Dash & Dot pomocí tabletu. Seznámí se se základy programování a naučí tak roboty reagovat na své okolí (tleskání, hlas, vyhýbání se překážkám, atd).

 

Lego We do   (Centrum robotiky)

Vyučující: Markéta Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Cílem workshopu je zábavnou formou seznámit děti se základy programování. Pomocí programu Scratch se naučí tvořit programy. Následně Lego WeDo využijí k tomu, aby si abstraktní úlohy ověřili v praxi a rozšířili svojí tvořivost ve virtuálním i reálném světě.

 

Přírodovědné experimenty  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Cílem workshopu je objevovat a měřit svět kolem nás v naší Pasco laboratoři. Zjistíme, jaká je teplota nebo tlak v jednotlivých částech učebny, změříme pH různých kapalin a také si vyzkoušíme, zda je možné vytvořit galvanický článek např. z citrónu.

 

Zvířata v lidské péči - smysl zoologických zahrad, prohlídka Zoo Plzeň očima ošetřovatele (ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Na úvod se seznámíme s důvody, proč po celém světě vznikly zoologické zahrady a povíme si, v čem je právě ta naše plzeňská zoo jedinečná. Poté se vydáme do podzimně vybarvené zoo, pobesedujeme s ošetřovatelem zvířátek a navštívíme dokonce i některá místa, kam se běžně návštěvník podívat nemůže.

 

 

Primáti plzeňské zoo(ZOO)

Vyučující: Ing. Ivana Jandová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Účastníci se seznámí s řádem Primáti prostřednictvím prohlídky expozic v zoo. Dozví se, jak vypadají opičí obyvatelé ostrova Madagaskar, navštíví našeho nejbližšího příbuzného, zjistí, kdo nám to v zoo pozpěvuje a také, že nejen sám král zvířat se může chlubit hřívou okolo krku. Dle časové náročnosti i krátké video ve výukovém centru.

 

Neuvěřitelné chování zvířat(ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Věřili byste tomu, že jsou zvířátka, která umějí běhat po vodě? Dávají si zvířátka dárky? Používají jména? Proč tučňáci přestali létat? A víš vlastně, jestli prdí taky hadi? Nejen na tyto otázky společně najdeme odpovědi.
 

Po stopách šelem(ZOO)

Vyučující: Ing. Ivana Jandová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Šelmy plní v přírodě funkci vrcholových predátorů a stojí na konci potravních řetězců. Tento řád je velmi rozmanitý a to jak ve vzhledu, velikosti, způsobu života i potravy. Jejich život skrývá mnohá tajemství a my se společně vydáme po jejich stopách a některá odhalíme.

 

Pravda o studenokrevnosti - zajímavosti ze světa plazů(ZOO)

Vyučující: Ing. Klára Stuchlová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Na tomto setkání se dozvíme nejen všechna základní fakta o životě plazů, ale také mnohé zajímavosti. Budeme si povídat o tom, jaké superschopnosti plazi mají (a že jich je!). Celým setkáním nás provede hned několik skutečných zástupců této nesmírně zajímavé skupiny živočichů.

 

Nej zajímavosti ze světa zvířat(ZOO)

Vyučující: Ing. Ivana Jandová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Společně se ponoříme do různých zajímavostí ze světa zvířat a seznámíme se s jejich tzv. super schopnostmi. Děti se dozví komu to nejvíce „pálí“, kdo je nejlepší sprinter a naopak skokan, ukážeme si kdo ze všech zvířat má ze země nejlepší výhled a třeba i proč má fenek velké uši a mnoho dalšího.

 

Stopy člověka v přírodě(ZOO)

Vyučující:Ing. Klára Stuchlová
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Pojďme zjistit, jaké stopy v přírodě za sebou každý den my všichni zanecháváme. Jak moc velké stopy to jsou a jsou jen negativní nebo mají na přírodu i kladný vliv? Jsou to stopy nevratné nebo je zub času umí zamést? Také si povíme, jaké maličkosti můžeme dodržovat a jak se chovat k přírodě co nejohleduplněji.

 

Točení na hrnčířském kruhu (KVK)

Vyučující: Mgr. Naděžda Potůčková (případně také studenti NMgr.)

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Děti se seznámí se základy vytáčení na kruhu a prakticky si vyzkouší práci s hlínou při její přípravě. Dále se naučí centrování na kruhu a tažení střepu do výšky. Seznámí se i se způsoby tvarování výrobku, jeho retušování a uchacení.

Pomůcky: oblečení na práci s hlínou - nejlépe triko, tepláky a staré boty, ručník, krém na ruce.

 

Minecraft jako grafická hra (KVK)

Vyučující: Bc. Martin Kažmír, garantka PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Lekce je připravena na motivy populární virtuální hry Minecraft. Hráč vstupuje do světa, jehož platforma je tvořena z kostek. Na základě grafické techniky – tisku z výšky, kdy se základní grafickou formou stane právě jednotka hry Minecraft – kostka (čtverec), si děti vytvoří papírovou matrici a pomocí grafického lisu otisknou svůj obraz. Úkol podporuje dětskou představivost a formou hry propojuje nová média s klasickými (rukodělnými). Zprostředkovává tak dětem kontakt s realitou, podporuje jejich zručnost a vnímání výtvarného výrazu a možností.

Pomůcky: pracovní oblečení.

 

Leonardovy létající stroje (KVK)

Vyučující: Bc. Martin Kažmír, garantka PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: V lekci se budeme věnovat prostorové tvorbě – konstruování létajících strojů inspirovaných návrhy Leonarda da Vinciho.  Kresebný návrh fantazijního stroje bude přenesen na karton a konstruován pomocí drátků, špejlí do podoby objektu. Úkol podporuje rozvoj dětské fantazie a prostorové představivosti, dále pak zručnost při práci s materiály.

 

3D tisk, technologie budoucna? (Informatika)

Vyučující: Mgr. Jan Fadrhonc

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Děti se pomocí praktické ukázky seznámí s principem 3D tisku. Dále si na počítači v jednoduchém modelovacím programu vytvoří vlastní jednoduché 3D modely. Každý z žáků si z hodin na památku odnese malý vytištěný model.

 

" Filmování zvířat v přírodě"

Vyučující: Mgr. Václav Chaloupek, znalec přírody a autor večerníčků

Hodinová dotace: 2 hodiny
Anotace: Autor bude  vyprávět o svých zkušenostech s natáčením ve volné přírodě v České republice a Africe. Bude doplněno diapozitivy a filmy.

 

Netradiční pohybové hrátky pro mladší žáky (KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová, Ester Plintová, Daniel Folprecht

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům pohybové aktivity z pohledu osob se specifickými vzdělávacími potřebami. Netradiční pohybové aktivity s využitím specifických pomůcek si budou moci žáci vyzkoušet především formou hry. Pohybové aktivity budou zaměřeny i na rozvíjení spolupráce dětí a na jejich pochopení problematiky tělesného handicapu.

 

Netradiční pohybové hry pro mladší žáky (KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová, Ester Plintová, Daniel Folprecht

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům pohybové hry, se kterými se většinou ve školách nesetkávají. Hry budou zaměřeny nejen na zdokonalování dovedností dětí s netradičními pomůckami, ale i na pohybové hry orientačního charakteru a hry založené na spolupráci v týmu.

 

Tanečně pohybové aktivity pro dívky (KTV)

Vyučující: Simona Egriová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Cílem kroužku je seznámit dívky s taneční technikou, jako jsou např: latinsko-americké tance, balet, scénika, moderna, salsa, samba axe apod. Dívky se naučí správné držení těla, hýbat se do rytmu, naučí se pracovat se svou ohebností a pružností. Naučí se tanec brát jako součást přirozeného pohybu. Koncept hodin zahrnuje i cvičení na podporu zdravého vývoje páteře.

 

NA DVĚ HODINY PRAVĚKÝM SOCHAŘEM (KHI)

Vyučující: PaedDr. Helena Východská

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: 

Kurz je koncipován jako workshop, jehož náplní bude práce v plastelínou (plastickou hmotou), především modelace pravěkých sošek podle reálných vzorů. Děti budou ztvárňovat dvě pravěká témata:

1. lovecký úspěch, tj. plastiky divokých zvířat doby ledové (mamuti, jeskynní medvědi apod.)

2. zachování života a rodu, tj. sošky žen-matek, tzv. pravěkých venuší.

Pro dětskou práci budou využity modely nejznámějších předvěkých plastik z území současné ČSR i celé Evropy.

 

Vzduch (Bio)

Vyučující: Florindo Macaxi

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:  Vzduch je okolo nás zevšech stran, zaujímá všechny prázdné
prostory. Je ve vodě, v různých předmětech, rostlinách, ale i v těle
člověka a zvířat. Je velmi lehký a není vidět. Ale existují způsoby, jak
ho „uvidět“ a dokázat jeho přítomnost.

 

 

Ponožáci – lichožrouti (Výtvarná výchova)

Vyučující: Bc. Aneta Čechová, Bc.Gabriela Nováková, garantka PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Určeno pro žáky1. stupně

Anotace:Co si počít jen s jednou ponožkou, když ta druhá je nenávratně ztracená?

Tento problém společně vyřešíme na našem minikurzu šití. Žáci adoptují osiřelou ponožku a vytvoří si z ní vlastního plyšáka inspirovaného pohádkou Lichožrouti. Ponožáka si nejen ušijí, ale také dotvoří dle vlastní fantazie. Společně se seznámíme s technikou textilní tvorby, kterou se zabývá i umělkyně Vendula Chalánková.

 

Vytiskni si svého Mimoně (Výtvarná výchova)

Vyučující: Bc. Tereza Marytová , Bc. David Šikel, garantka PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Cílová skupina:1. stupeň ZŠ

Anotace:Každý žák vytvoří tisk Mimoně dle vlastního návrhu. Vyzkouší si jednu z tradičních grafických technik - hlubotisk/papíroryt. Navrhne vlastního Mimoně, vyryje ho do papírové matrice a následně přenese pomocí grafického lisu tiskem na čtvrtku. Žáci uplatní tvořivost a manuální zručnost při tvorbě autorských grafik - vlastních postaviček Mimoňů. Žáci si tisky odnesou domů.

 

Prosíme, aby si žáci přinesli pracovní oblečení (z důvodu možnosti umazat se od barvy).

 

 

Tam, kde je všechno nohama vzhůru (Výtvarná výchova)

Vyučující:Naděžda Šindelářová, garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Určeno pro žáky1. stupně

Anotace:V hodinách se seznámíme s kulturou australského kontinentu a také s typickým australským uměním (malba pomocí bodů, rentgenová technika, užití přírodních barev). 

Ve své fantazii se žáci přenesou na jižní polokouli a vytvoří si vlastní australský hudební nástroj. Budou pracovat s přírodními materiály a dekorovat je barevnými body. Dílo podpoří dětskou kreativitu a zručnost. Na závěr si společně zahrajeme do rytmu australských domorodých tanců v doprovodu autentického zvukového záznamu.

 

2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Energie (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Přednáška na téma přeměny energie. Experimenty s alternativními zdroji, vozítka a loďky na různé pohony. Model jaderného štěpení a jaderné syntézy. Výroba baterií z brambor a rozsvěcení LED.

 

Tekutý dusík, suchý led (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s vlastnostmi tekutého dusíku. Budou zkoumány vlastnosti těles po ponoření do tekutého dusíku, například marschmallow, květiny, nafouknutého balonku, ale též supravodivého magnetu apod. Žáci se seznámí s vlastnostmi suchého ledu. Budou zkoumány vlastnosti suchého ledu: sublimace, teplota, hustota apod. Žáci vytvoří z jednoduchých pomůcek vírové prstence ve vzduchu, bubliny plněné oxidem uhličitým.

 

Pokusy s transformátory (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s možnostmi transformace proudu a napětí. Na řadě pokusů bude vysvětlena podstata blesků, indukční ohřev, generování magnetického pole v okolí vodiče protékaného proudem, přenos vysokého napětí, vedení proudu ve skle a další jevy, které s transformátory souvisí.

 

Elektrostatika a fyzika létání (Fyz.)

Vyučující: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Přenáška seznámí zájemce se základními pojmy a jevy elektrostatiky. Každý asi někdy "dostal ránu", když si svlékal svetr a pak se dotknul vodivého předmětu (topení, kliky atd.). Co vám tuto ránu uštědřilo? Může elektrostatika donutit předměty létat? Na tyto a další otázky odpoví naše další přednáška Dětské univerzity.

 

Měříme lidské tělo (Fyz.)

Vyučující:Mgr. Lukáš Feřt, PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci výukového tématu se děti seznámí s některými vlastnostmi a schopnostmi lidského těla. Bude zkoumána například síla, kterou člověk dokáže vyvinout rukama, nohama, prsty. Dále bude zkoumána maximální rychlost a zrychlení, které jsme schopní vyvinout na krátké vzdálenosti. Měřit se také bude tlak i podtlak, který jsme schopní vyvinout ústy.

 

Pozorujeme oblohu (Fyz.)

Vyučující: Josef Jíra
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Prostým okem mimo město můžeme spatřit na noční obloze řadu krásných a výjimečných úkazů. Vysvětlíme si, jak tyto úkazy vznikají, a naučíme se základní orientaci na obloze. Budeme pracovat s otačivou mapou hvězdné oblohy.

 

Jak jsem fotil derecho (Fyz.)

Vyučující: Josef Jíra
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Výkyvy počasí, jakými mi jsou silné bouřky a přívalové deště se čím dál tím více opakují. O tomto jevu se ještě před 15 lety tvrdilo, že je mimo USA velmi výjimečný. Výzkum z posledních let ale naznačuje, že i v Evropě se nyní vyskytuje velmi často. Návod jak fotografovat nejenom derecho, ale i astronomické objekty.

 

 

Zábavná matematika(Mat.)

Vyučující: Mgr. Jan Frank
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: V rámci tohoto kurzu budou žáci společně s vyučujícím řešit zábavné matematické úlohy a hlavolamy, logické hádanky a další zajímavé problémy spjaté s matematikou na úrovni 2. stupně ZŠ. Písmenkové algebrogramy, číselné doplňovačky, magické obrazce, logické slovní úlohy a další záludné problémy čekají na vyřešení! 

 

Odhadujeme, měříme a vyměřujeme postaru i nově(Mat.)

Vyučující: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Žáci se seznámí s několika přístroji pro měření a vyměřování, vyzkouší si práci s nimi při řešení jednoduchých úloh. Využijí při tom vlastnosti geometrických útvarů a shodnosti, případně i podobnosti geometrických útvarů, seznámí se např. s dílcovou metodou pro odhad vzdálenosti, naučí se vytyčit kolmici pomocí provázku. Sami si vyrobí některý z jednoduchých přístrojů.

 

Origami (Mat.)

Vyučující: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti se seznámí s origami – japonskými skládačkami z papíru a zkusí si složit některou z nich. Tím si trochu procvičí nejen obratnost, prostorovou představivost ale i pečlivost a trpělivost.

 

Prvočísla a šifry (Mat.)

Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti společně s vyučujícím vyřeší jednu slovní úlohu opírající se o rozklad složeného čísla v součin prvočísel, předvedou si variantu Erathostenova síta motivující i k elementárnímu „programování“ a posléze vyluští jednu šifru (hledání pokladu kapitána Kidda). Ukážou si, že v moderní době se prvočísla užívají k šifrování „pro každého“.

 

Co se děje s penězi v bance (Mat.)

Vyučující: Dr. Václav Kohout
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
  V rámci tohoto kurzu se žáci seznámí s jednotlivými funkcemi banky a s možnostmi využívat tyto funkce pro správu našich peněžních prostředků.

1.      Jednotlivé typy bank

2.      Ukládání a výběr peněz

3.      Manuální x elektronická banka

4.      Investice pomocí banky

5.      Správa prostředků

6.      Speciální funkce bank

 

Kouzlíme s fotoaparátem (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Účastníci kurzu si vyzkouší základní techniky práce s digitálním fotoaparátem a své nové dovednosti ověří tvorbou jednoduché videoanimace. Fotografování pomocí kreativních a manuálních režimů nám umožňuje vytvářet zajímavé efekty, jako umí profesionálové, vyzkoušejte si je i vy!

 

Strojní a ruční obrábění materiálů (Tech.)

Vyučující: Pavel Moc
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Seznámíme se s vybraným ručním a elektrickým nářadím. Vyzkoušíme si práci s tímto nářadím, povíme si o jeho možnostech a bezpečnosti práce. Předvedeme si také velké obráběcí stroje jakým je soustruh, frézka nebo dlabačka. Nakonec si vyzkoušíme vytvořit jednoduchý výrobek. Vlastní výrobek si i odnesete.

 

Multimedia kolem nás (Tech.)

Vyučující: Mgr. Jan Krotký, Mgr. Petr Simbartl
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Natočíme pomocí fotoaparátu videoklip a dotvoříme ho v jednoduchém střihovém programu. Důležité je mít nějaký dobrý nápad a počítač dotvoří zbytek. Zajímavé video poblikované na Youtube z vás může udělat hvězdu! Seznámíme se s principy publikování videa a s věcmi, na které si musíme dát pozor.

 

Pokročilé techniky ve 3D modelování(Tech.)

Vyučující: Fadrhonc
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Vyzkoušíme si nakreslit vlastní dům a vybavit jej nábytkem a vším potřebným. U domu nesmí chybět zahrada. Dokážeš naprojektovat ideální bydlení? S programem SketchUp Make si můžeš vytvořit i vizualizaci svého nového pokojíčku!

 

Říše rostlin (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Rostliny jsou především zdrojem potravy. Části rostlin obsahují většinou několik druhů živin, ale v různém množství. Hodně živin je v semenech. Většina semen obsahuje škrob a olej. Jednoduchými postupy je žáci dokážouzjistit. Ze škrobu si vyrobí i jednoduché lepidlo.

 

Mrazík ve zkumavce (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Žáci se pokusí vytvořit v misce pořádnou zimu. A to jen za pomoci ledu a kuchyňské soli. Zároveň porovnají, co zmrzne dříve, čistá voda nebo roztok soli?

 

Kovy kolem nás (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Jednoduchým postupem si žáci vytvoří své olověné těžítko.

 

Oheň (Chem.)

Vyučující: Mgr. Milan Klečka, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Anotace:Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Abychom oheň mohli ovládat, musíme o něm něco vědět. Především nás bude zajímat, jak oheň vzniká. Schopnost hořet všechny látky nemají. Žáci zjistí jednoduchými bezpečnými pokusy, jaké jsou podmínky hoření a co je potřeba udělat, aby látka začala hořet.

 

Kytarový kroužek pro mírně pokročilé 1 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička. Pro děti, které ještě nezačaly hrát akordy, doporučujeme navštívit nejdříve Kytarový kroužek pro začátečníky (1. stupeň ZŠ).

 

Kytarový kroužek pro mírně pokročilé 2 (KHK)

Vyučující: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Výuka základů hry na kytaru (doporučujeme přinést vlastní kytaru, ale je možné hrát i na zapůjčenou kytaru, k dispozici je několik nástrojů). Zazpíváme si s kytarou ze zpěvníků Já, písnička.

 

Hrajeme na bubny, boomwhackers a zpíváme (KHK)

Vyučující: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Účastníci kurzu se naučí hrát tradiční africké (indické) rytmy, zazpívají tradiční africké písně.  Na boowhackers doprovodí slavné melodie z filmů (Piráti z Karibiku).

  

Jak se žije teenagerům v Evropě I (Aj)

Vyučující:Mgr. Barbora Benešová a zahraniční studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace: Společně se podíváme do země, kde se teenageři tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Pyrenejském poloostrově a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije teenagerům.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.  

 

Jak se žije teenagerům v Evropě II (Aj)

Vyučující:Mgr. Barbora Benešová a zahraniční studenti
Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny
Anotace:  Společně se podíváme do země, kde se teenageři tak jako u nás ve škole učí angličtinu.Budeme cestovat po Evropě a průvodci na této cestě nám budou domorodci z těchto zemí, kteří nám prostřednictvím anglického jazyka ukáží, jak se u nich žije teenagerům.

 

Poznámka: Výborná znalost anglického jazyka není podmínkou. Výuka a výukové materiály jsou v anglickém jazyce s ohledem na věk a znalosti žáků nicméně výuka probíhá s oporou v českém jazyce. Ve výuce budou přítomni cizinci ale i český učitel.

 

Deutsch ist easy (Nj)
Vyučující
: Mgr. Eva Salcmanová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Jak se mohu naučit německy rychle a efektivně? Jak při tom mohu využít své znalosti angličtiny?
Zábavným způsobem přiblížíme základy komunikace v německém jazyce, vezmeme si k tomu na pomoc mj. znalosti z angličtiny. Vzbudíme zájem o německý jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pronikneme společně do tajů jazykové animace a zbavíme se obav z německého jazyka. Důraz klademe na hru, spontánnost a podporu kreativity. 

 

Tradice, kultura a oblíbené pokrmy našich sousedů (Nj)

Vyučující: Mgr. Julia Průcha-Wittmann, B. A.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Děti s námi poznají naše západní a jižní sousedy skrze jejich kulturní a kulinární tradice. Láska prochází žaludkem – bude to tak i u lásky k němčině? Přijďte poznávat, ochutnávat, kuchtit s receptem a seznamte se tak s němčinou jinak!

 

Germanistik für alle! (Nj)

Vyučující: Dr.phil. Michaela Voltrová
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Jak vlastně probíhá studium na „opravdové univerzitě“? Přijďte se seznámit s pravým studijním prostředím do Německé a Rakouské knihovny, kde se malí studenti zábavnou formou seznámí s tím, co je to germanistika a čím se zabývá, a zároveň si sami zkusí za pomoci informačních zdrojů rozlousknout jeden z opravdových oříšků naší disciplíny.

 

Vycházka po stopách německy mluvících obyvatel Plzně (Nj)

Vyučující: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny
Anotace: Do roku 1945 žila v Plzni i německy mluvící menšina. Její podíl mezi plzeňským obyvatelstvem od 19. století trvale klesal (z cca 15 procent v roce 1880 na 5 procent v roce 1930), ovšem často šlo o velmi významné měšťanské či podnikatelské rodiny (některé navíc židovského původu). Ostatně i jediný Plzeňan, který kdy obdržel Nobelovu cenu, byl Němec. Krátká procházka širším centrem města představí některé dosud stojící veřejné, církevní i soukromé budovy, které plzeňští Němci vystavěli či je hojně navštěvovali. U těch zbořených si vypomůžeme alespoň historickými fotografiemi. Zajímavé bude rovněž porovnávat původní a dnešní využití těchto kdysi reprezentativních staveb. Kurs by měl mj. napomoci k samostatnému uvažování o minulosti (a současnosti) česko-německých vztahů.

Doprovod rodičů možný, vycházka proběhne za (téměř) každého počasí.

 

Úvod do světa robotiky  - programování Lego robotů  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková, Markéta Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Robotické vzdělávání pomocí LEGO MINDSTORMS education je kombinací univerzality stavebního systému LEGO a nejvyspělejší technologie. V rámci workshopu se účastníci dozvědí, co je to robot a jak funguje. Vyzkouší si robota sestavit a společně s lektorem ho naprogramují tak, aby mohl sledovat čáru nebo se vyhýbat překážkám.

 

Základy programování   (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Základem je interaktivní program Scratch. Během workshopu si děti naprogramují svoji vlastní hru.

 

Elektronické vychytávky   (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr.Martina Kupilíková, Markéta Jedličková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Little Bits je snadná možnost pro realizaci elektrických obvodů. Fantazie zde nemá hranice a je možné jednotlivé moduly propojovat velice jednoduše a vytvářet tak vlastní projekty a vynálezy.

 

Lego MINDSTORMS  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Robotické vzdělávání pomocí LEGO MINDSTORMS education je kombinací univerzality stavebního systému LEGO a vyspělé technologie. V rámci workshopu se účastníci dozví, co je to robot a jak funguje. Vyzkouší si robota sestavit a společně s lektorem ho naprogramují tak, aby mohl sledovat čáru nebo se vyhýbal překážkám.

 

Naprogramuj si vlastní hru  (Centrum robotiky)

Vyučující: Mgr. Martina Kupilíková
Hodinová dotace:
2 vyučovací hodiny
Anotace:
Hravé programování pro naprosté začátečníky. Cílem workshopu je seznámit děti se základy programování. Základem je intuitivní a volně dostupný nástroj Scratch. Během workshopu si děti naprogramují svoji vlastní hru

 

PILSEN STEEL s.r.o.

Vyučující: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:

Pokud chcete vidět „srdce“ zaoceánské lodi či větrné elektrárny nebo jakou součástí se pyšní největší ruské kolo na světě, přijďte mezi nás!
Vzdělávací akce představí mladým účastníkům strojírenský výrobní provoz. Žáci se vydají do areálu bývalé Škodovky, kde ve spol. PILSEN STEEL s.r.o. budou v úvodu seznámeni s procesem výroby (od železného šrotu po hřídel), prohlédnou si jednotlivé typy obráběcích strojů, na nichž lze vyrobit zalomenou hřídel špičkové kvality či jinou podobnou součást a na vlastní oči tyto výrobky uvidí.
Komentovaná prohlídka rozvíjí pozitivní vztah ke strojírenskému oboru, podporuje kladný pohled na výrobní činnosti a strojní profese a motivuje k dalšímu obornému technickému studiu.

Vzhledem k tomu, že prohlídka proběhne za plného provozu, je třeba dodržovat zásady bezpečného pohybu ve výrobních prostorách, se kterými budou účastníci seznámeni – je nutná pevná plná obuv.

 

 

Cesta do středověku (KHI)

Vyučující: PaedDr. Helena Východská

Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

Anotace: Kurz je koncipován jako historická exkurze do archeparku Bärnau. Cílem (geografickým) kurzu je unikátní skanzen vesnice a pevnosti zde žijících Slovanů z období kolem roku 1 000 našeho letopočtu, který se nachází v blízkosti českých hranic (Tachov). Obsahem kurzu jsou dějiny každodennosti, hlavní metody představuje zážitková pedagogika. KHI zajistí odvoz dětí na místo a zpět (cca 50 minut). Děti si při dvouhodinové exkurzi v archeoskanzenu vyberou z řady historických řemesel a dalších tvůrčích činností, které zde lze provozovat – raně středověké vaření, tkaní a odívání, zemědělské a pěstitelské práce, bojové techniky apod… Práci dětí doplní didaktické pracovní listy a hry.

Termín: Středa 25.10. 2017, 15.00 – 19.00 hod, Bärnau

 

Kdo je kdo v dějinách (KHI)

Vyučující: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D., PaedDr. Helena Východská

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Kurz je koncipován jako přehled významných, zajímavých, hodnotných i kontroverzních osobností světové a české historie – panovníků, vědců, vojevůdců, lidových hrdinů, objevitelů…, žen i mužů. Kurz zpřehlední klíčové momenty dějin lidstva formou poutavé vizualizace a faktografie. Součástí kurzu budou didaktické aktivity zaměřené na medailonky osobností, a především na dětskou „profesionální orientaci“.

 

NA DVĚ HODINY PRAVĚKÝM SOCHAŘEM (KHI)

Vyučující: PaedDr. Helena Východská

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: 

Kurz je koncipován jako workshop, jehož náplní bude práce v plastelínou (plastickou hmotou), především modelace pravěkých sošek podle reálných vzorů. Děti budou ztvárňovat dvě pravěká témata:

1. lovecký úspěch, tj. plastiky divokých zvířat doby ledové (mamuti, jeskynní medvědi apod.)

2. zachování života a rodu, tj. sošky žen-matek, tzv. pravěkých venuší.

Pro dětskou práci budou využity modely nejznámějších předvěkých plastik z území současné ČSR i celé Evropy.

 

Jak pracovat s mikroskopem? (Bio.)

Vyučující: Mgr. Linda Koutová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Úvodní kurz k mikroskopickým cvičením.  Účastníci získají základní dovednosti pro práci na světelném mikroskopu, naučí se pracovat s trvalými preparáty a naučí se připravit dočasný preparát z živého materiálu.

 

Mikroskopický svět rostlin (Bio.)

Vyučující: Mgr. Linda Koutová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Účastníci se seznámí s charakteristickými  mikroskopickými znaky rostlin v trvalých i dočasných preparátech ( stavba listu, stavba stonku, pyl, trichomy, chemické látky v rostlinném těle). aj.).

 

Mikroskopický svět v mechu a v půdě (Bio.)

Vyučující: Mgr. Linda Koutová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Účastníci se seznámí s nejčastějšími mikroskopickými organismy v mechu. Uvidí četné prvoky a jejich schránky, korýše, želvušky, vířníky a některé jednobuněčné řasy ve vlastnoručně připravených preparátech.

 

Mikroskopický svět sladkých vod (Bio.)

Vyučující: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace:   Účastníci se seznámí s nejčastějšími mikroskopickými organismy žijícími ve sladkých vodách. Uvidí různé skupiny prvoků, vířníky a některé skupiny řas ve vlastnoručně připravených preparátech.

 

Mikroskopická krása řas (Bio.)

Vyučující: Mgr. Linda Koutová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Účastníci se seznámí s nejčastějšími mikroskopickými řasami ze sladkovodního prostředí. Naučí se rozeznávat základní typy řas (rozsivky, obrněnky, krásnoočka, vláknité řasy) a uvědomí si odlišnost sinic od řas. Demonstrována bude rozdílnost prokaryotických a eukaryotních organismů.

 

Buňka v mikroskopu (Bio.)

Vyučující: Mgr. Petra Vágnerová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Účastníci se seznámí se stavbou buňky a jejími strukturami v dočasných i trvalých preparátech a prezentacích, uvidí rozdíly mezi živočišnými a rostlinnými buňkami na jedné straně a bakteriální buňkou na straně druhé.

 

Houby pod mikroskopem (Bio.)

Vyučující: Mgr. Jiří Kout, Ph.D.

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Účastníci se seznámí s charakteristickými mikroskopickými znaky vřeckovýtrusných a stopkovýtrusných hub, připraví si vlastní preparáty, v nichž uvidí hyfy, spory, bazidie a vřecka.

 

Parazité pod mikroskopem (Bio.)

Vyučující:  Mgr. Linda Koutová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Účastníci dostanou možnost pozorovat pod mikroskopem stavbu jedno–i vícebuněčných parazitů v trvalých preparátech, prohlédnou si, jak jsou parazité adaptováni na život uvnitř i vně těla svých hostitelů.

 

„První pomoc pro děti“ (KPS)

Vyučující: Mgr. Václava Klimtová, PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Pojď si hrát a vyzkoušej si, zda víš, jak se správně zachovat, když bude někdo potřebovat tvou pomoc. První pomoc by měli zvládnout nejen dospělí, ale i děti. Nikdy totiž nevíme, kdy tyto znalosti a dovednosti využijeme.

Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení.

Chcete si vyzkoušet, jak ošetřit říznutí, či jak pomoci člověku v bezvědomí? Chcete vědět, jak probíhá hovor na záchrannou službu a co dělat v případě silného krvácení? Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se dozvíte v přednášce „První pomoc pro děti“.

Na konci „výuky” dostane každý účastník diplom za absolvování kurzu.

  • bezpečnost zachránců a zachraňovaných
  • organizace a efektivní komunikace na místě události
  • specifika akutních stavů
  • vytipovaná rizika u jednotlivých věkových kategorií dětí
  • rozpoznání závažnosti stavu
  • životní funkce, nácvik jejich vyšetření

Výživa (KPS)

Vyučující: Ing.Pavla Mizerová

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Proč je strava dětí tak důležitá? Co vše ovlivňuje a jak ji nejlépe zajistit? Výživa ve školách a doma.

Správná výživa dětí je velmi důležitá pro správné fungování životních funkcí, jejich správný růst a vývoj. Pro rozvoj nervové soustavy a duševní vývoj dítěte je velmi důležité jaké složky potravy jsou do jídelníčku zařazeny. Správné stravování je u dětí důležité v každém jejich vývojovém období.
Obsahem přednášky budou tyto body:

·         co je zdravá výživa

·         děti a zdravé stravování a jak je to naučit

·         proč je výživa dětí tak zásadní

 

Točení na hrnčířském kruhu (KVK)

Vyučující: Mgr. Naděžda Potůčková (případně také studenti NMgr.)

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Děti se seznámí se základy vytáčení na kruhu a prakticky si vyzkouší práci s hlínou při její přípravě. Dále se naučí centrování na kruhu a tažení střepu do výšky. Seznámí se i se způsoby tvarování výrobku, jeho retušování a uchacení.

Pomůcky: oblečení na práci s hlínou - nejlépe triko, tepláky a staré boty, ručník, krém na ruce.

 

Minecraft jako grafická hra (KVK)

Vyučující: Bc. Martin Kažmír, garantka PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Lekce je připravena na motivy populární virtuální hry Minecraft. Hráč vstupuje do světa, jehož platforma je tvořena z kostek. Na základě grafické techniky – tisku z výšky, kdy se základní grafickou formou stane právě jednotka hry Minecraft – kostka (čtverec), si děti vytvoří papírovou matrici a pomocí grafického lisu otisknou svůj obraz. Úkol podporuje dětskou představivost a formou hry propojuje nová média s klasickými (rukodělnými). Zprostředkovává tak dětem kontakt s realitou, podporuje jejich zručnost a vnímání výtvarného výrazu a možností.

Pomůcky: pracovní oblečení.

 

Leonardovy létající stroje (KVK)

Vyučující: Bc. Martin Kažmír, garantka PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: V lekci se budeme věnovat prostorové tvorbě – konstruování létajících strojů inspirovaných návrhy Leonarda da Vinciho.  Kresebný návrh fantazijního stroje bude přenesen na karton a konstruován pomocí drátků, špejlí do podoby objektu. Úkol podporuje rozvoj dětské fantazie a prostorové představivosti, dále pak zručnost při práci s materiály.

 

Staň se módním návrhářkou/ návrhářem (KVK)

Vyučující:Bc. Tereza Burešová, Bc. Michaela Zůzová, garantka Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace: 2 hodiny

Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ.

Anotace:Žáci se seznámí s návrhářskou textilní prací – natisknou si vlastní plátěnou tašku. Použitý motiv si žák sám navrhne (může si vybrat svou oblíbenou hračku nebo filmového či knižního hrdinu) a také natiskne. Jednou z výhod tohoto kurzu je finální produkt – plátěná taška, kterou využije snad každý. Východiskem kurzu je užité umění, ale také např. street art, akční tvorba, abstraktní umění a pop art.

Závěrečným výstupem kromě vlastní pomalované tašky bude i módní přehlídka, kde žáci svůj výrobek představí rodičům.

Prosíme, aby si žáci přinesli ochranný oděv/plášť a nějaký oblíbený předmět, který bude předlohou pro motiv na tašce (hračka, obrázek hrdiny či filmové postavy…).

 

Pop-up kniha aneb akční papírová tvorba. Papírové dobrodružství ve třetím rozměru (KVK)

Vyučující: BcA. Kateřina Matulová a BcA. Anna Kucharčíková, garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Určeno pro žáky2. stupně základní školy

Anotace:

Žáci vytvoří na téma „Život v pohybu“ dílo na principu pop-up knih. Obrázkům vdechnou život pomocí jednoduchých a působivých papírových konstrukcí. Kresbou navrhnou příběh a nenáročnou technikou stříhání a lepení ho rozpohybují nebo převedou do prostoru.

Úkol podporuje dětskou tvořivost, představivost, zručnost, prostorové vnímání a konstrukční myšlení.

 

Já youtuber (KVK)

Vyučující:BcA. Nelly Horinková, DiS., BcA. Barbora Cibulková, garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Určeno pro žáky2. stupně základní školy

Anotace:

Lekce je inspirována současným trendem videoblogerů. Děti budou mít možnost vžít se do role „youtubera“ a vytvořit si krátké video na téma „Můj den“.  Každý si vyrobí z tvrdého papíru a pomocí barevných fix rekvizity, které následně využije při inscenaci hrané scénky z každodenního života. Tyto scénky zachytí fotoaparátem a ze vzniklých fotografiích vytvoří v grafickém programu animaci technikou stop motion. Úkol spojuje tradiční výtvarnou techniku (kresbu) s moderními technologiemi, podporuje klíčové kompetence žáků samostatně a kreativně objevovat různé varianty řešení úkolů.

Pomůcky s sebou na pořizování snímků:mobilní telefon nebo tablet s USB kabelem pro přenos do PC.

 

Komiksová tvorba (KVK)

Vyučující:Bc. Lukáš Korec, Bc. Jakub Vichr, garantka PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D

Hodinová dotace:2 vyučovací hodiny

Určeno pro žáky2. stupně ZŠ

Anotace:Náplní kurzu je tvorba jednostránkového komiksu na zvolené téma. Žáci budou seznámeni se základy tvorby komiksu a procesem vzniku komiksových knih: jako je výběr scén, stylizace charakterů a volba vhodné formy pro vyjádření. Úkolem žáků bude vytvořit komiks do předem připravených panelů na motivy vylosované zápletky.

Žáci budou mít také možnost se seznámit s tvorbou známých komiksových autorů. Po skončení kurzu bude všem účastníkům poskytnuta možnost si vyzvednout komiksový sešit sestávající z tvorby všech žáků.

 

3D tisk, technologie budoucna? (Informatika)

Vyučující: Mgr. Jan Fadrhonc

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Děti se seznámí s principem 3D tisku, budou jim představeny různé technologie využívané v praxi. Součástí hodiny bude výuky základních principů modelování. Pomocí počítače a jednoduchého modelovacího programu si žáci vytvoří vlastní jednoduché 3D modely.

 

Jednoduchá zapojení v simulačním programu Multisim (Informatika)

Vyučující: Ing. Petr Michalík, Ph.D.

Hodinová dotace: 2 hodiny

Anotace: Děti si v simulačním programu Multisim vyzkouší vytvářet a zprovoznit jednoduchá elektronická zapojení.

 

" Filmování zvířat v přírodě"

Vyučující: Mgr. Václav Chaloupek, znalec přírody a autor večerníčků
Anotace: Autor bude  vyprávět o svých zkušenostech s natáčením ve volné přírodě v České republice a Africe. Bude doplněno diapozitivy a filmy.

 

Netradiční pohybové hrátky pro starší žáky (KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová, Ester Plintová, Daniel Folprecht

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům pohybové aktivity z pohledu osob se specifickými vzdělávacími potřebami. Netradiční pohybové aktivity s využitím specifických pomůcek si budou moci žáci vyzkoušet především formou hry. Pohybové aktivity budou zaměřeny i na rozvíjení spolupráce dětí a na jejich pochopení problematiky tělesného handicapu.

 

Netradiční sportovní hry pro starší žáky (KTV)

Vyučující: Mgr. Petra Kalistová, Ester Plintová, Daniel Folprecht

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Vzdělávací kurz představí žákům netradiční sportovní hry, které nejsou často zařazovány do školní tělesné výchovy. Žáci budou seznámeni s jednoduchými pravidly vybraných sportovních her a program bude pojatý jako tradiční soutěž týmů v netradičních sportovních hrách.

 

Tanečně pohybové aktivity pro dívky (KTV)

Vyučující: Simona Egriová

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Cílem kroužku je seznámit dívky s taneční technikou, jako jsou např: latinsko-americké tance, balet, scénika, moderna, salsa, samba axe apod. Dívky se naučí správné držení těla, hýbat se do rytmu, naučí se pracovat se svou ohebností a pružností. Naučí se tanec brát jako součást přirozeného pohybu. Koncept hodin zahrnuje i cvičení na podporu zdravého vývoje páteře.

 

Roboti a elektromobilita

Vyučující: strojní fakulta ZČU

Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anotace:Ukázka kurzu Dětské technické univerzity Fakulty strojní.

Vytištěno ze stránky projektu dětská univerzita fpe (deti.zcu.cz/cs/clanek/3-anotace-temat)
Nahrávám...